این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

جلسات شورای سیاستگذاری

برگزاری 5 جلسه شورای سیاستگذاری نهمین همایش ملی آموزش طی آبان تا دی 1395

  • اولین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ اول آبان 1395 برگزار گردید.
  • دومین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ هشتم آبان 1395 برگزار گردید.
  • سومین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ 22 آبان 1395برگزار گردید.
  • چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ 6 آذر 1395 برگزار گردید.
  • پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری در تاریخ در تاریخ 4 دی 1395 برگزار گردید.


بازگشت1395/10/04