این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

پذیرش چکیده مبسوط (Extended Abstract) در بخش مقالات انگلیسی

امکان ارسال چکیده مبسوط در بخش مقالات به زبان انگلیسی

 بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند، با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری همایش، امکان ارسال چکیده مبسوط در بخش مقالات انگلیسی  وجود دارد. محققان و پژوهشگران گرامی می توانند با استفاده از فرمت چکیده مبسوط اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.

بازگشت1395/10/05