این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

حمایت معنوی دانشگاه فنی حرفه ای از همایش

حمایت معنوی دانشگاه فنی حرفه ای از همایش

  دانشگاه فنی حرفه ای به حامیان معنوی نهمین همایش ملی آموزش پیوست

بازگشت1395/10/19