این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

حمایت معنوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) از همایش

حمایت معنوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) از همایش

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) به حامیان نهمین همایش ملی آموزش پیوست.

بازگشت1395/10/29