این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

هزینه های همایش

هزینه شرکت و ارایه مقالات در سایت همایش درج شد.

در آخرین جلسه کمیته اجرایی در سال 95 هزینه های همایش به شرح زیر تصویب شد و در سایت همایش قرار داده شد:
1. هزینه شرکت همراه با مقاله (شفاهی یا پوستر) برای دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی  200000 تومان
2. هزینه شرکت همراه با مقاله (شفاهی یا پوستر) برای سایرین  250000 تومان
3. هزینه شرکت بدون ارایه مقاله برای دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی  150000 تومان
4. هزینه
شرکت بدون ارایه مقاله برای سایرین  200000 تومان
5. هزینه ارایه هر مقاله
(شفاهی یا پوستر) به جز مقاله پذیرش شده 100000 تومان
6. به ازای هر مقاله یک گواهی همراه با ذکر نام نویسندگان به ترتیب ارایه شده در مقاله صادر میگردد و شرکت کنندگان برای دریافت هر گواهی اضافی میبایست مبلغ 50000 تومان پرداخت نمایند.

7. هزینه شرکت در هر کارگاه ، به جز کارگاه ایران-آلمان 50000 تومان می باشد.بازگشت1395/12/28