این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

آخرین مهلت و هزینه ثبت نام در کارگاه های همایش

آخرین مهلت و هزینه ثبت نام در کارگاه های همایش

 آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه های همایش 21 فروردین 1396 می باشد.
هزینه شرکت در هر کارگاه 50000 تومان می باشد.
برای شرکت کنندگان در کارگاه ها گواهی شرکت در کارگاه صادر خواهد شد.بازگشت1395/12/30