این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:


 کلیه شرکت‌کنندگان می‌بایست پس از واریز وجه مربوطه اسکن فیش واریزی را از طریق پورتال شخصی خود ارسال نمایند و اصل آن‌را در روز همایش به همراه داشته باشند.


بازگشت1396/01/20