این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:


 از شرکت کنندگان محترم تقاضا داریم جهت ارسال اسکن فیش های پرداختی فقط از طریق کارتابل شخصی خود اقدام نمایند و از فرستادن فایل های مربوطه از طریق ایمیل همایش جدا خوداری نمایند. در غیر این صورت دبیرخانه همایش از پذیرفتن فیش های ارسالی از طریق ایمیل معذور است.


بازگشت1396/01/21