این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:


از شرکت کنندگان همایش تقاضا داریم حتما اصل فیش های ویریزی به همایش را در روز همایش تحویل دهند.
با تشکر
دبیرخانه همایش


بازگشت1396/02/10