این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:


از شرکت کنندگان محترمی که مقاله ایشان به صورت پوستر پذیرفته شده است، تقاضا داریم که برای هماهنگی بیشتر، پوسترها را مطابق فرمتی که در سایت قرار داده شده است تهیه کروه و در اندازه A3  یا A1 چاپ نمایند. همچنین حضور افراد برای نصب پوسترها در زمان مقرر الزامی است. در غیر اینصورت گواهی ایشان صادر نخواهد شد.


بازگشت1396/02/12