این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی


کمیته علمی علوم تربیتی:
 • دکتر بهرام صالح صدق پور (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر حسن اسد زاده (دانشگاه علامه طباطبایی)
 • دکتر مهدی زارع بهرام آبادی (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها، سمت)
 • دکتر مهدی آرمند (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها، سمت)

کمیته علمی آموزش علوم پایه:
 • دکتر محمد جواد اسلامپور (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر ایوب اسماعیل پور (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر داوود افشار (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • دکتر علیرضا اشرفی
 • دکتر ابراهیم ریحانی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر رسول عبدا.. میرزایی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر مجتبی قربانی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر نرگس یافتیان (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر فاطمه احمدی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر محمد رضا فدایی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
کمیته علمی زبان و ادبیات:
 • دکتر مریم مشکوه (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر سید بهنام علوی مقدم (سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی)
 • دکتر رضا خیر آبادی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی)
 • دکتر یدالله بهمنی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)

کمیته علمی آموزش مهندسی:
 • دکتر سعید غفارپور جهرمی، مهندسی عمران (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر جواد کدخداپور، مهندسی مکانیک (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر سید زین‌العابدین موسوی، مهندسی برق (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر سعید علیایی، مهندسی برق (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر محمد شمس اسفند آبادی، مهندسی برق (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
کمیته علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی:
 • دکتر غلامرضا لطفی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
کمیته علمی هنر و معماری:
 • دکتر اسماعیل ضرغامی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
کمیته علمی علوم دینی و معارف اسلامی:
 • دکتر زهرا کاشانیها (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر علی اکبر شایسته نژاد (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
 • دکتر حسین صفره (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)