این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > اخبار
.: اخبار

 
اولین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ یکم آبانماه 1395 برگزار شد.
دومین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ پنجم آبانماه 1395 برگزار شد.
سومین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ هفتم آذرماه 1395 برگزار شد.
چهارمین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ هشتم دیماه 1395 برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ دهم بهمن ماه 1395 برگزار شد.
ششمین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ هفدهم اسفند ماه 1395 برگزار شد.

از شركت كنندگان محترم در  نهمین همایش ملی آموزش خواهشمند است هزينه هاي مربوطه را به شماره كارت   3467-0014-8370-5859 و يا شماره حساب  214120534 نزد بانك تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی واريز فرمايند.
 

از شرکت کنندگان محترم تقاضا داریم جهت ارسال اسکن فیش های پرداختی فقط از طریق کارتابل شخصی خود اقدام نمایند و از فرستادن فایل های مربوطه از طریق ایمیل همایش جدا خوداری نمایند. در غیر این صورت دبیرخانه همایش از پذیرفتن فیش های ارسالی از طریق ایمیل معذور است.