این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه : تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- قطب علمی آموزش
تلفن : 9-22970060 داخلی 2528 یا 2669
شماره فکس: 22970005
محل برگزاری همایش: تهران – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
برگزار کنندگان همایش : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی