این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

 اهداف همایش به شرح زیر است:
-بهبود سطح کیفی فرآیند یاددهی - یادگیری علوم و فنون
- اطلاع رسانی در مورد آخرین یافته های فن آوری های نوین آموزشی
- بسط دانش و به اشتراک گذاری تجارب موفق در حوزه آموزش
- شناسایی چالشها و رویکردهای توسعه ای جهت ارتقاء کیفیت آموزش
- ارائه آخرین مطالعات و دستاورهای آموزش کشور
- ترویج فرهنگ پژوهشگری در دانشجویان